Puoluetoiminnan riemujuhla – espoolaisten terveiset puoluekokouksesta

Ajankohtaista

Puoluetoiminnan riemujuhla – espoolaisten terveiset puoluekokouksesta

SDP:n 47. puoluekokous pidettiin Jyväskylässä 1.-3.9.2023. Kokoontuminen toi 500 puolueaktiivia yhteen tekemään päätöksiä puolueen suunnasta seuraavan kolmen aikana – eniten medianäkyvyyttä herätti kuitenkin henkilövalinnat, vaikka asiakysymyksissäkin tuli merkittäviä linjauksia. Espoolaisia demareita kokouksessa edusti puoluekokousedustajamme Taru Salovaara, Juri Aaltonen, Ida-Susanna Pöllänen, Helena Tommola, Aino Laine, Hannele Kerola, Maria Rajala, Mika Hentunen, Aatos Hiltunen, Anu Helle ja Heini Saikkonen. Lisäksi kokouksessa läsnä olivat kansanedustajamme Maria Guzenina ja Helena Marttila sekä MEP Miapetra Kumpula-Natri. Joukossamme oli siis sekä kokeneita kävijöitä että ensikertalaisia kokousedustajia.

Kokousedustaja Heini Saikkosen puoluekokous sai pohtimaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja osattomuuden kokemuksia yhteiskunnassa:

”Puoluekokous pitää sisällään monenlaista, kun päätetään puolueen henkilövalinnoista, poliittisesta linjasta ja samalla vielä tavataan tovereita eri puolilta Suomea ja vietetään yhdessä aikaa niin kokoussalissa kuin karaokessakin. Kun yritän miettiä kokouksen keskeisintä antia itselleni; sitä, mikä kokemus kosketti vahvimmin, päädyin kirjoittamaan yhteisön ja siihen kuulumisen merkityksestä.

Intialainen filosofi Jiddo Krishnamurti toteaa kuuluisassa sitaatissaan vapaasti käännettynä, että yhteiskunta on abstraktio. Se, mikä on todellista, on ihmisten väliset suhteet. Näistä suhteista siis syntyy se, mitä me kutsumme yhteiskunnaksi.

Yhteiskunta syntyy siitä, miten me kaikki olemme suhteessa toisiimme.

Kun nämä suhteet katkeavat, niistä suljetaan pois tai ne eivät tue tai kanna riittävästi, syntyy ulkopuolisuutta ja osattomuutta. Tällöin ihminen saattaa alkaa kokea jopa vihaa yhteiskuntaa ja sen kanssaihmisiä kohtaan. Silloin hän on otollista maaperää ihmisyydelle ja yhteisölle vihamielisille liikkeille. Hän saattaa löytää paikkansa, osallisuutta ja merkitystä jostain, jossa sitä on tarjolla helposti mutta kalliilla hinnalla.

Moni puhuja nosti huolen vihan, vihapuheen ja rasismin noususta yhteiskunnassa. Huomasin miettiväni, että tämä onkin juuri oikea paikka näille puheille. Täällä voimme aidosti tehdä töitä yhdessä asian eteen.

Puoluekokouksessa oli näkyvästi esillä slogan ’On kyse arvoista’. Arvot näkyvät puoluekokouksessa, poliittisia linjauksia tehtäessä erityisesti siinä, että kaikkien eri politiikan osa-alueita koskevissa päätöksissä taustalla oli pohdinta, onko tämä ratkaisu sellainen, joka mahdollistaa kaikkien pysymisen mukana? Toteuttaako juuri tämä päätös arvojamme?

Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy on keskeinen SDP:n politiikan tavoite. Mietin, että erilaisten keinojen lisäksi juuri puolueen perusajatus arvoista ja kaikkien mukana pitämisestä on ennaltaehkäisyä jo itsessään. Pidetään kaikki mukana!”

Juri Aaltonen pääsi pureutumaan työelämän uudistamisen ja yrityselämän kiemuroihin. Yhteenvedossaan hän nostaa esiin muutamia lisäyksiä, joita sai omalla aktiivisuudellaan ja ryhmän tuella puolueen kirjauksiksi:

”Olen ylpeästi demari.

Jyväskylän puoluekokouksen viesti oli vahva. SDP on voimissaan ja matkalla kohti pääministeriyttä. Hallituksessa voimme toteuttaa paremman huomisen kaikille suomalaisille – ei vain harvoille.

Yli 500 reiluuden puolesta

Osallistuminen ensimmäistä kertaa puoluekokoukseen yli 500 yhdenvertaisuuden ja reilun yhteiskunnan puolesta taistelevan kanssa oli innostava kokemus. Haluan osallistua myös seuraavaan puoluekokoukseen.

Jyväskylän puoluekokous oli täynnä merkityksellisiä kohtaamisia ja keskusteluja. Toimiminen kokouksen Talous-, vero- ja elinkeinovaliokunnan puheenjohtajana oli hienoa. Valiokuntatyöskentely sujui ripeästi ja tehokkaasti. Kiitokset jäsenille ja sihteereille.

Puoluekokouksen tunnelma oli tärkeää, mutta päätökset olivat vaikuttavimmat. Kokous teki monia merkittäviä päätöksiä, joista muutamaan olin itse osallisena niiden esittäjänä. Mitä sain hyväksyttyä ohjelmana ja mikä sai minut pitämään esityksiäni niin tärkeinä?

Puoluekokous vahvasti etätyön puolelle

Olen erittäin tyytyväinen puoluekokouksen etätyölinjauksiin. SDP hyväksyi esitykseni ja otti ensimmäisenä puolueena askeleen kohti lakisääteistä etätyöoikeutta, kunhan työn luonne ja paikkaan sidonnaisuus sen sallivat ilman kohtuutonta haittaa. Puoluekokous myös tuki esitystäni lakisääteisen etätyömahdollisuuden selvittämisestä. Pienillä askelilla voi olla suuria vaikutuksia. Etätyö on osa nykyajan ja tulevaisuuden työelämää.

Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on yksi tärkeimmistä tekijöistä työhyvinvoinnin parantamisessa. Valitettavasti noin 20 % niistä, joiden työ sallisi etätyön, jää ilman tätä mahdollisuutta työnantajan perusteettoman vastustuksen vuoksi.

Paikallisten yritysten tukeminen

Usein julkiset kilpailutukset ovat niin laajoja, etteivät paikalliset pk-yritykset pysty niihin osallistumaan. Esimerkiksi paikallinen pieni yritys ei voi osallistua kunnan sadan koulun siivouksen kilpailutukseen. Välttääksemme tällaiset tilanteet, Uudenmaan piiri ja puoluekokous hyväksyivät esitykseni poliittiseen ohjelmaan seuraavan lisäyksen (lisäys kursivoitu):

Julkisten hankintayksiköiden on osattava hyödyntää monipuolisesti hankintalainsäädännön mahdollisuuksia tarjoten mahdollisuuksia kotimaiselle elinkeinoelämälle. Vuorovaikutus erilaisten palveluntarjoajien kanssa on oltava johdonmukaista ja yhteistyötä korostavaa. Kilpailutusten koon tulisi lainsäädännön rajoitukset huomioiden edistää mahdollisimman usein paikallisten ja lähialueiden pienten yritysten osallistumista kilpailutuksiin.

Kriittinen suhtautuminen yritysomistusten myyntiin

Esitin lisäyksen vastaukseen aloitteeseen, joka koski julkisten yritysten määrän kasvattamista. Puoluekokous hyväksyi esitykseni (kursivoitu):

Puoluekokous pitää … valtion omistajapolitiikkaa tärkeänä osana kansallista teollisuus- ja talouspolitiikkaa sekä suhtautuu varauksellisesti julkisten yritysomistusten myyntiin.

Kotimaisen teollisuuden tukeminen

Puolueen poliittinen ohjelma korostaa kestävän kehityksen ja innovaatioiden roolia talous- ja teollisuuspolitiikassa. Kotimaisen kestävän kehityksen innovaatioiden kaupallistaminen kohtaa haasteita, ja erityisesti ensimmäisen pilottilaitoksen toteuttamisessa. Ilman kotimaista mallia on vaikea saada ulkomaisia ostajia. Jos emme itse ”uskalla” osta omien yritystemme innovatiivisia tuotteita, miksi ulkomaiset toimijat tekisivät niin?

Ratkaisuna tähän tein Uudenmaan piirissä ja puoluekokouksessa hyväksytyn tavoitteen, joka kuuluu seuraavasti:

Julkisen sektorin tulee valtiontukirajoitukset ja julkisten hankintojen kilpailutusvaatimukset huomioiden mahdollistaa erityisesti kotimaisten kestävän kehityksen innovaatioiden käyttöönottoja sekä pilotti- ja referenssilaitosten toteutumista Suomessa.”

Aino Laine havainnoi kokemuksia ensikertalaisen näkökulmasta, jolle kokous päätöksineen ja valiokuntatöineen oli aivan uusi kokemus:

”Olin puoluekokouksessa ensimmäistä kertaa ja minulle oli erityisen kiinnostavaa nähdä, miten puolueen poliittinen ohjelma rakennetaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenenä pääsin ottamaan kantaa itselleni tuttuihin teemoihin. Halusin ohjelmaan kirjauksen: ”Mielenterveyshoidon kustannukset eivät saa muodostua esteeksi oikeaksi arvioidun hoidon saamiselle.” Lisäksi ohjelmassa linjattiin tavoitteesta tehdä psykoterapiakoulutuksesta maksutonta ja kaksiportaista, ja että koulutusmäärien tulee vastata kansallista psykoterapeuttien tarvetta.   

Kokouksessa minulle tärkeitä äänestyksiä olivat mm. pienydinreaktoreihin liittyvä äänestys. Äänestin sen puolesta, että ”Modulaaristen pienydinreaktoreiden, kehittämisestä ja käyttöön ottamisesta tulee tehdä nopeaa ja kannattavaa turvallisuudesta tinkimättä.” Näin myös ohjelmaan kirjattiin. Olen iloinen myös siitä, että sekä demarinaisten että demarinuorten monet edistykselliset aloitteet menestyivät ja saivat kannatusta.”

Edustajamme pitivät myös aktiivisesti puheenvuoroja kokouksessa. Puheenvuoroissa otettiin kantaa niin yleiseen poliittiseen tilanteeseen, kuin myös tehtyihin aloitteisiin. Hannele Kerola nosti esille Nuuksion yhdistyksen aloitteen sosiaalisen asuntotuotannon lisäämisestä:

”Nuuksion työväenyhdistys on tehnyt puoluekokoukselle aloitteen, jossa vaaditaan sosiaalisen asuntotuotannon lisäämistä. Puoluehallitus yhtyy aloitteeseen ja viittaa puolueen eduskuntavaaliohjelmaan sekä kehottaa demareita työskentelemään asuntojen määrän lisäämiseksi etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla.

Tämä ei riitä. Demareilta vaaditaan nyt enemmän, koska pääministeri Orpon hallitus linjaa sosiaalista asuntopolitiikkaa ihan uudella tavalla. Meidän on puolustettava pienituloisia vuokralaisia.

Orpon hallituksella on nyt vahva usko vapaarahoitteiseen asuntorakentamiseen. Samalla ARA-tukea leikataan, mikä vähentää valtion korkotukia ja uustuotannon käynnistysavustuksia. Tämä taas johtaa kohtuuhintaisen vuokra-asuntokannan vähenemiseen ja vuokrien nousuun tilanteessa, missä asuntorakentaminen on lähes pysähdyksissä ja pääkaupunkiseudulla on ankara työvoimapula. Esimerkiksi Espoossa ollaan jo vähennetty omaa vuokra-asuntotuotantoa ja suunnitellaan jopa vuokrataloyhtiön pääomien imurointia kaupungille, mikä taas nostaa vuokria.

Sosiaalinen asuntotuotanto on asukkaan kannalta turvallinen ja lisäksi se on kustannustehokasta. Työvoiman saatavuuden kannalta se on välttämätöntä. Valtion tuet, rakentaminen omakustannushintaan ja tehokas tuotantoketju ovat varmistaneet sen, että pääkaupunkiseudulla kuntien omistamien vuokrataloyhtiöiden keskivuokrat ovat noin 30 prosenttia alle markkinatason. Yhtiöt pystyvät rakentamaan myös laskusuhdanteen aikana.

Jos me emme onnistu puolustamaan sosiaalisia vuokra-asuntoja, asumistuen tarve lisääntyy merkittävästi, mikä puolestaan lisää vaatimusta sen leikkaamiseen. Vuokrien nousu ajaa pienituloiset alueille, joilla vuokrat ovat matalia. Alueiden väliset erot kasvavat ja segregaatio lisääntyy. Näin ei saa tapahtua.”

Ida-Susanna Pöllänen on pitänyt ansiokkaasti esillä maanpuolustusasiaa puolueen sisällä ja vienyt läpi muutoksia ohjelmaan tähän liittyen.

”Puoluekokous uskaltautui myös tekemään rohkeita tulevaisuuspäätöksiä, joista moni oli eritoten Demarinuorille mieluisia. Vaikka äänestysikärajan laskeminen EU:n tasolle, 16 ikävuoteen, ei mennytkään läpi, hyväksyttiin linjaus korkeakoulutuksen maksuttomuudesta kansainvälisille opiskelijoille sekä yhdenvertainen asevelvollisuus. Nämä linjaukset osoittavat, että aika on kypsä myös Demareille tehdä rohkeaa, tulevaisuuteen katsovaa, nuoria koskettavaa politiikkaa niin koulutus- kuin turvallisuuspolitiikan osalta. Tätä rohkeutta vaaditaan lisää, kun erityisesti asevelvollisuuden toteutusmallin kehittämistyö aloitetaan puoluekokouksen velvoittaessa puoluetta aktiiviseen kehitystyöhön.”

Kolmeen päivään mahtui paljon asiaa ja monenlaisia tunteita. Pitkistä päivistä ja väsymyksestä huolimatta juna-asemalla oli sunnuntai-iltana nähtävissä motivoituneita ja innostuneita ihmisiä. Ihmisiä, joita yhdistää tavoite muuttaa maailmaa. Ja sen me teemmekin, yhdessä tämän porukan kanssa.

kunnallisjärjestön puheenjohtaja,
Maria Rajala