Vaaliohjelma 2021-2025

Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Espoon Sosialidemokraatit toteuttavat SDP:n valtakunnallisia arvoja ja kuntavaalitavoitteita ottaen huomioon Espoon kaupunkilaisten erityiset tarpeet. Espoon Sosialidemokraatit tavoittelevat hyvää elämää, mikä tarkoittaa ihmisten perustarpeiden tyydyttämistä ja henkistä hyvinvointia.

PERHEIDEN ESPOO

Espoossa asuu monenlaisia perheitä. Tilanteet ja tarpeet perheissä ovat täten myös moninaiset. Sosialidemokraatit haluavat tukea kaikenlaisia perheitä, olla perheiden puolue. Neuvolatoiminta, varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus sekä koko koulupolku on oltava lapsille ja nuorille turvallinen kasvun ja kehittymisen paikka. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus hoitaa lasta kotona alkuvuodet. Lapsen ja nuoren sekä perheiden tuki on tarvittaessa taattava niin, että sitä on mahdollista saada mahdollisimman varhaisessa tuen tarpeen vaiheessa. Koko perheen on myös päästävä tarvittaessa tuen piiriin. Espoo on ja sen tulee jatkossakin olla perheiden ja lasten kaupunki.

 • Perheiden tukeminen kasvatustyössä
 • Tuen saanti varhaisessa vaiheessa taattava

KESTÄVÄ ESPOO

Espoon monimuotoinen ja keskuksinen kaupunkirakenne tukee tulevaisuuden kestävän kehityksen kasvua, jonka tulee olla sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävää. Espoo on allekirjoittanut  16.10.2018 sopimuksen , jolle se liittyi YK:n kestävän kehityksen johtajuusohjelmaan. Tällä sopimuksella sitoudumme saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet jo vuoteen 2025 mennessä. Espoolla on myös oma kestävän kehityksen ohjelma.

Agendassa 2030 määritellään kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs). Ne ohjaavat kansainvälistä kestävää kehitystä. Tavoitteet liittyvät seuraaville periaatteille: taloudelliselle menestymiselle ja hyvinvoinnille, sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle ja ympäristön hyvälle tilalle, siten että se edesauttaa vastavuoroisesti kaikkia osapuolia. Maailmasta tulee parempi paikka meille kaikille, jos huomioimme ihmiset, ympäristön, talouden ja ihmisoikeudet.

Espoo jatkaa uusien toimintamalliensa kehittämistä hiilineutraalisuuteen pyrkimisessä. Olemme toteuttaneet päästöttömän kaukolämmön, kehittäneet älykkäitä energiaratkaisuja ja toimintamalleja lähiympäristön tilan parantamiseksi. Kiertotaloutta on edistetty ja tehostettu. Joukkoliikenne on toimivaa ja uusia palvelukonsepteja liikenteessä on otettu käyttöön. Kaikessa toiminnassa noudatetaan periaatetta ”ympäristö ensin.”

Kestävän kehityksen hyödyt ovat siis moninaiset: älyratkaisut rakentamisessa, liikkuminen on sujuvaa, päästötön energiatuotanto, luonto säilyy aitona ja virkistysmahdollisuudet kasvavat. Ihmisten vastuullisuus luonnosta myös kasvaa.

Kannatamme Espoon jatkavan erikoistumista älykaupunkina ja sitomalla älyratkaisut kestävään kehitykseen. Se tarkoittaa älykästä, kestävää ja osallistuvaa kasvua aluetasolla

Espoossa toteutetaan kestävää kehitystä. Hiilidioksidineutraali kaukolämpö, älykkäät energiaratkaisut, sujuva joukkoliikenne, kattava pyörätieverkosto ja kiertotalouden entistä merkittävämpi huomioiminen ovat keinoja tähän.

Kestävä Espoo tuottaa energian päästöttömästi niin kaukolämmössä kuin kiinteistökohtaisissa ratkaisuissakin.

Viherympäristön tulee olla kaikkien saatavissa lähellä. Espoossa on korvaamattomia luontoarvoja niin metsä-, meri- että järvimaisemassa.

Kestävä Espoo on turvallinen paikka asua ja yritysten toimia. Se on moderni, tulevaisuuteen suuntaava, kansainvälinen, monikulttuurinen kaupunki. Espoon tulee olla jatkossakin ”älykäs”, kestävän kehityksen periaatteita noudattava ja laadukkaita työpaikkoja synnyttävä.

 Lähipalvelut ovat osa kestävää kehitystä. Jos kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut ovat saatavissa läheltä, niin ei tarvitse matkustaa ympäri Espoota palvelua saadakseen. Paikallisuus on myös varautumista esim. epidemioihin, jolloin liikkumisen voi rajoittaa pienelle alueelle.

 • Lähiluonto on jokaisen espoolaisen oikeus
 • Espoota kehitetään kestävästi

MENESTYVÄ ESPOO

Espoon on Suomen toiseksi suurin kaupunki, joka kasvaa nopeasti. Espoo on osa metropoliseutua, joka kasvaa erityisesti nykyisten ja tulevien raidelinjausten varrella – kuitenkin hallitusti ja asukkaita kuullen. Espoossa tehdään merkittävä osuus Suomen taloudesta ja tieteestä, ja olemme merkittävä koulutus- ja opiskelukaupunki. Sujuva yhteistyö elinkeinoelämän, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa on tärkeää. Espoon on kasvanut valtakunnallisesti merkittäväksi kansainväliseksi korkean osaamisen elinkeinoalueeksi, yhdeksi kolmesta pääkaupunkiseudulla, ja tämä edellyttää sujuvia liikenneyhteyksiä koko Uudeltamaalta Otaniemi-Keilaniemen ja Leppävaaran työpaikkoihin kaikilla kulkutavoilla. Elinkeinopolitiikassa tuemme joustavia startup-palveluita ja kilpailutuksissa on annettava todellinen osallistumismahdollisuus myös pienemmille paikallisille yrityksille. Menestyvät espoolaiset yritykset ovat kaikkien etu – työ ja taloudellinen toimeliaisuus mahdollistavat peruspalvelujenkin rahoittamisen. Kasvavan kaupungin peruspalvelut on oltava kunnossa, ne ovat myös vetovoimatekijä.

Espoon kaupungin taloutta rasittavat nopean kasvun vaatimien investointien rahoitus. Nettovelan kasvu on oltava hallinnassa, ja velan nostamisen sijaan voidaan käyttää rahastoituja varoja. Kaupungin tilat pidetään järjestelmällisesti kunnossa, jotta hätäväistöiltä vältytään. Espoo taistelee verovarojen kohtuutonta pois Espoosta siirtämistä ja liian pieniä valtionosuuksia vastaan, varoja tarvitaan sosiaalisen tasa-arvon luomiseen ja kehitykseen.

 • Espoosta Suomen yritysmyönteisin kaupunki
 • Vastuullista ja avointa taloudenhoitoa Espooseen

OSALLISTUVIEN ASUKKAIDEN ESPOO

Espoossa asuntorakentaminen keskitetään hyvien liikenneyhteyksien varsille. Kaupunki osaltaan vastaa siitä, että kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa valmistuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toisaalta Espoolle ominaista on pientaloasuminen joko taajamassa tai luonnon keskellä. Espoon kaupunkisuunnittelussa kuntalaisilla on oltava todellinen vaikuttamisen mahdollisuus, myös elinkeinoelämän ja järjestöjen tarpeita ja aloitteita on kuultava. Segregaatio eli haitallinen eriytymiskehitys torjutaan suunnittelemalla sosiaalisesti tasapainoisia asuinalueita, joissa asukasrakenne on monipuolista.  Vanhoja kaupunkikeskuksia kehitetään asukkaiden näkemystä arvostaen ja tuetaan korjausrakentamisen mahdollisuuksia ja mahdollisten purkutoimien kohteeksi joutuvia elämänmuutoksessa.

Toimiva joukkoliikenne ja muut liikenneyhteydet ovat olennaisen tärkeitä Espoon kaltaisessa kaupungissa, joka koostuu laajalla alueella olevista kaupunkikeskuksista ja jossa työssäkäyntiä ja asioimista tapahtuu koko pääkaupunkiseudun alueella. Raideliikenteen varsien lisäksi tarvitaan panostusta lähiökehityshankkeisiin. Kaikilla espoolaisilla tulisi olla sama alempi maksuvyöhyke, ja tarvittaessa kehitettävä linja-autoyhteyksiä. Vanhusneuvostoa kuullaan lippuhinnoista päätettäessä.

Kuntalaisten vaikuttamista edistetään myös osallistuvalla budjetoinnilla, riittävillä julkisilla tiloilla vapaaseen kansalaistoimintaan. Kansainvälisyys huomioidaan päätösten toteutuksessa ja hyödynnetään monikulttuurisuutta voimavarana.

 • Kuntalaiset aidosti mukaan kaupunkisuunnitteluun
 • Espoon Asunnoille riittävästi rakennuskelpoisia tontteja vuokra-asuntotuotantoon tasaisesti eri kaupunginosista
 • Kaikille espoolaisille AB-vyöhykelippu
 • Kaupungin tilat espoolaisten käyttöön

TASA-ARVOISTEN PALVELUIDEN ESPOO

Kaikille kuntalaisille taataan elämän eri vaiheissa toimivat ja tasa-arvoiset palvelut

Varhaiskasvatus, koulutus ja nuorten palvelut 

Lasten tulee saada varhaiskasvatuspaikka läheltä kotiaan. Varhaiskasvatuksessa pyrimme maksuttomuuteen. Lasten ja nuorten kasvua ja oppimista tuetaan moniammatillisen ryhmän varhaisella tuella varhaiskasvatuksesta aina koulupolun loppuun saakka. Lastensuojelun edustaja tarvitaan mukaan koulujen moniammatilliseen ryhmään. Tämä vaatii lisää resurssia mutta säästää kustannuksia pitkällä ajalla. Myös lasten pääseminen nykyistä nopeammin tarvittaessa tutkimuksiin sekä hoitopaikkoihin on taattava.

Peruskoululaisille haluamme turvallisen oppimisympäristön. Lapsille ja nuorille taataan harrastusmahdollisuus. Nuorisotilojen määrää pyritään lisäämään sekä niissä tapahtuvaa toimintaa kehittämään nuorten kasvua tukemaan.

Lasten ja nuorten mielipiteitä kuullaan. Nuorten palautekanavalla ja nuorisovaltuustolla tulee olla merkittävä rooli nuorten mielipiteiden huomioonottamisella päätöksenteossa.

 • Maksuton varhaiskasvatus espoolaislapsille
 • Turvallinen ja huolehtiva koulupolku jokaiselle
 • Lisää resursseja lastensuojeluun ja muuhun lasten ja perheiden tukeen
 • Osallisuuden vahvistaminen

Arjen turvallisuus ja toimivat peruspalvelut 

Kaupungilla on vastuu julkisten peruspalvelujen toimivuudesta ja saatavuudesta, vaikka yksityisiä tahoja osallistuu palvelujen tuottamiseen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tärkeää toimivat palveluketjut ja asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden kunnioittaminen. Mielenterveyspalveluiden kasvavaan tarpeeseen tarvitaan lisää tukitoimia kaikenikäisille. Sote-alan järjestöt ovat olennaisen tärkeä kunnallisten palveluiden täydentäjä.

Terveyskeskusmaksun poistaminen on pitkäaikainen tavoitteemme. Perusterveyden- ja sosiaalihuollon avun ja palveluiden piiriin on päästävä heti tarpeen vaatiessa. Varmistamme näitä asioita paitsi kaupungin päätöksenteossa, myös HUSissa ja muissa kuntayhtymissä.

Haluamme turvata ikäihmisten toimintakyvyn mahdollisimman hyvin ikäihmisten, liikunta- ja virkisty sekä kulttuuri tarjontaa lisäämällä. Tehostettua palveluasumista ja ympärivuorokautista palvelua tulee vielä lisätä huomattavasti ja laitoshoidon rinnalla. Espoon sairaala toimisi jatkossakin kotona asumisen tukipalvelun. Painotus on ennaltaehkäisyssä ja kuntouttamisessa sekä arviointijaksossa kotihoidossa. Lisätään ”Liisa liikkuva sairaalan” toimintaa. Turvallinen ympäristö ja esteettömät liikkumismahdollisuudet ovat tärkeitä kaikille, erityisesti ikäihmisille ja vammaisille. Ikäihmisten neuvola on toteutettava. Omaishoitajien tarvitsemia tukipalveluita lisätään. Ikäihmisten kotiin vietävien ja muiden palveluiden tiedottaminen ja koordinointi on tärkeää ja ikäihmisiä täytyy kuulla paremmin palveluja suunniteltaessa, esimerkiksi seniorineuvonta Nestorin ja omahoitajan avulla.

Palvelujen esteettömyys täytyy varmistaa päätöksenteossa/toteutuksessa. Haluamme tarjota henkilöille, joilla on jonkinlainen liikuntarajoite, mahdollisuuden osallistua Espoon tarjoamiin palveluihin ja harrasteisiin.

Terveydenhuoltoon pitää päästä esteettömästi samoin, näihin pitää päästä kulkemaan omalla autolla tai muulla kuljetuksella vaivattomasti. Ramppien ja ovien pitää noudataan asetuksia jotka näille on määrätty. Sama koskee mm kirjastoja, uimahalleja kuin myös kauppakeskuksia. 

Pyrimme lisäämään esteettömiä puistoja, joissa on otettu myös näkövammaiset huomioon mm kivetysten, eri värisillä pintamateriaalilla, hyvien reittien, erityisalueiden merkitsemisellä. Poluille tulisi selkeät reitit ja kaarteet. Äänimajakka helpottaa itsenäistä kulkemista puistossa. Nämä auttavat myös muita joilla on jonkinlainen liikuntarajoite.

Taksipalvelut pitää olla toimivia, jotta liikuntarajoisille ja ikäihmisille liikkuminen olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta sekä ennen kaikkea turvallista.

Palvelujen tuottamista säätelevät lait, valtakunnalliset laatusuositukset, kunnallinen vanhushuollon palvelustrategia, tuottajien omat palvelukriteerit sekä omavalvontasuunnitelmat.  Noudatamme vanhuspalvelulakia ja toteutamme säädetyn hoitajamitoituksen ensi vaalikaudella. Sosiaali- ja terveydenhuollon maakuntauudistus on toteutettava asiakaslähtöisesti siten, että palvelut ovat sujuvasti saatavilla.

 • Taataan senioreille arvokas vanhuus
 • Tehdään Espoosta Suomen esteettömin kaupunki
 • Soteuudistus vastaamaan asiakkaiden tarpeita
 • Kaupungin palvelut tulee järjestää tasa-arvoisesti Espoon alueilla
 • Ikäihmisille omahoitaja, joka tuntee asiakkaansa tarpeet 

Työtä ja kasvua 

Erityisesti nuorten, pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja iäkkäiden työnhakijoiden työllistymistä tuetaan yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa ja asia huomioidaan kaupungin rekrytoinneissa. Työllisyyspalveluita kehitetään erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisyksi.

 • Työllistämällä syrjäytymistä vastaan

Virkistävät vapaa-ajan palvelut

Espoolainen kulttuuri on meille tärkeää. Kaupunginteatterin toiminta turvataan sekä toimitaan yhteistyössä eri kulttuuritoimijoiden – niin isojen kuin pienienkin – kanssa. Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta tuottaa laadukkaita musiikkielämyksiä. Espoolaista kilpaurheilua tuetaan ja annetaan kaikille mahdollisuus liikuntaan maksuttomilla kunnallisilla liikuntapaikoilla. Vanhusten liikuntaseteli ja harrastustakuu turvaisivat tätä.  Liikuntaa ja virkistymistä varten ulkoilu- ja lähiluontokohteita säilytetään ja kehitetään.

 • Kulttuuri- ja liikuntapalvelut kaikkien saataville